top of page

Stanikowy Zawrót Głowy

ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork

tel. 518 994 498

Regulamin konkursu: Biustonosz od Stanikowego

(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Organizator

Organizatorem niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”) jest:1. Organizator konkursu - So Chic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork NIP 579 226 41 24, KRS 0000701786, REGON 368872462, który przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia ze swojej strony nagrody (dalej: „Organizator”).


2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez Meta Platforms, Inc., Meta.Meta Platforms, Inc., Meta nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisów społecznościowych Instagram lub Facebook.


3. Organizator we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za prawidłowe, terminowe oraz zgodne z regulaminem wydanie nagrody zwycięzcom, jak teżwe własnym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki podatkowe wydanych nagród, w tym odpowiada za pobranie i odprowadzenie podatku od wydawanych ze swojego przedsiębiorstwa nagród.


4. Organizator działa we własnym imieniu i na rzecz własnego przedsiębiorstwa, a niniejszy konkurs jest jedynie wspólną akcją związaną z promocją i reklamą produktów / towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży Organizatora, mającą na celu dotarcie do jak największej grupy osób, klientów, w tym rozpowszechnianie informacji o produktach Organizatora celem zachęcania nabywców do dalszej współpracy, powrotu i ponownego kupowania towarów znajdujących się w ofercie Organizatora, co ma na celu zwiększenia sprzedaży u Organizatora..

5. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy, bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.

§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu


1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook na profilach @stanikowypl.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 11.03.2024 r. do dnia 16.03.2024 r.
3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie Organizatora nr 1 znajdującego się pod adresem: www.instagram.com/stanikowypl (dalej „Instagram”) oraz www.facebook.com/stanikowypl (dalej “Facebook”) postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 11.03.2024 r.
4. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 16.03.2024 r. do godziny 23:59:59.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 21 w dniu 18.03.2024 r.
6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Instagramie i na Facebooku.


§ 3. Komisja konkursowa


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje niezależną komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby.

§ 4. Udział w Konkursie


1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem i przepisami prawa ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie (dalej: „Nagroda”), co oznacza, że Organizator własnym staraniem i na własny koszt zobowiązuje się do wydania ze swojego przedsiębiorstwa własnych nagród / nagrody po spełnieniu przez zwycięzców wszystkich wymogów określonych regulaminem i przepisami prawa, w szczególności podatkowego.


3. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).


4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.


5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.


6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.


7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.


8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.


9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.


10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.


§ 5. Zasady i przebieg Konkursu


1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 11.03.2024 roku, na Instagramie i na Facebooku, opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej wypowiedzi (opisu) Uczestnika, na zadanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w ust. 1 powyżej.
3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego
w następujący sposób:
4. publikować wypowiedzi pod postem konkursowym w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook, w formie komentarza, do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu;
5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie wypowiedzi, które:
a) są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;
b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich;
e) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych.


8. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
a) Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
c) Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
d) Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w wypowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:
e) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
f) Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
g) Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
h) Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);
i) Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;
j) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;
k) Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatorów formie do celów marketingowych;
l) Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;
m) Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;
n) Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;
o) Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatorów;
p) Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;
q) Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;
r) Digitalizacja Utworów lub ich części;
s) Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;
t) Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
u) Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;
v) Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;
w) Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy.


9. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.

§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody.


1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.


2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłoniony 1  zwycięzca (dalej: „Zwycięzca”).


3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci:
a) Biustonosza marki Panache Lingerie, połączonego z wirtualną konsultacją brafittingową (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).


4. Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Konkursową.

5. Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej Nagrody na warunkach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.


6. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nie uzasadniania wyboru danej wypowiedzi.


7. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.

8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem komentarza Organizatorów pod postem konkursowym.


9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi  przez Zwycięzcę za pośrednictwem wiadomości DM na Instagramie:

a) imienia i nazwiska Zwycięzcy;
b) adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
c) numeru telefonu;
d) adresu e-mail;
e) wszelkich danych niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań i obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego, a w szczególności numeru PESEL, adresu zamieszkania Zwycięzcy oraz nazwę i adres właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego (jeżeli dotyczy).


10. Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 5 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatorów, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.


11. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora do Zwycięzcy na wskazany adres korespondencyjny, adres dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania / przekazania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej.


12. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
a) Podania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej po upływie terminu 5 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
b) Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych, niekompletnych danych, o których mowa w ust. 9 powyżej;
c) Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 7;
d) Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
e) W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
f) Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
g) W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
14. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
15. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

§ 7. Dane osobowe
1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z prawem.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania na cele Konkursu.
3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: zgłaszając się do Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia; w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody; zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia;
4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że:
a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora [ul. Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork]
9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
11. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stanikowy.pl
2. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 1 należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stanikowy.pl
3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
4. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www oraz w siedzibach Organizatorów przez cały czas trwania Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie.
3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od :
Organizatora, tj. So Chic Sp. z o.o. ul. Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork, KRS 0000701786, NIP 579 226 41 24

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail [sklep@stanikowy.pl]

                                              

 

                                                 

bottom of page