top of page

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy stanikowy.pl jest prowadzony przez:

So Chic Spółka z o.o. z siedzibą w Malborku ul. Głowackiego 2/7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000701786, NIP: 579-226-41-24 , REGON: 368872462 (dalej: Sklep).

​Dane do kontaktu ze sklepem:

So Chic sp. z o.o.

ul. Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork

tel. 55-272-60-40

e-mail: info@sochic.pl

/

sklep Stanikowy Zawrót Głowy

ul. Adama Mickiewicza 31a/2, 82-200 Malbork

tel. 518-994-498

e-mail: sklep@stanikowy.pl

 

Sklep stanikowy.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów przy użyciu witryny pod adresem https://www.stanikowy.pl.

Złożenie i potwierdzenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu jak i dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
W przypadku dużej ilości zamówień zwyczajowy termin 24h może ulec wydłużeniu. Zamówienia wysyłane są wg kolejności składania.

Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu oraz ich opłacenie.

Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Sklep prosi Klienta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia
i komunikację Sklep-Klient.

Płatności za zamówione produkty można dokonać poprzez płatności za pobraniem, kartą lub przelewem na konto So Chic sp. z o. o.

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

  • w przypadku zamówień płatnych za obraniem - w chwili poprawnej autoryzacji zamówienia

W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję
o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas sprowadzenia towaru, jeśli nie znajduje się on na magazynie oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

  • termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru (jeśli towar nie znajduje się w magazynie Sklepu) + czas dostawy

  • w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o wysłaniu przesyłki w wiadomości e-mail.

 

Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Klienta, standardowo dołączamy paragon.

Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@stanikowy.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej.

Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo Przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem elektronicznie na adres: sklep@stanikowy.pl, telefonicznie lub listownie na adres siedziby firmy.

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku bielizny zwrot rzeczy używanej będzie, ze względów higienicznych, traktowany jako znaczne zmniejszenie wartości rzeczy. Zwrot całej kwoty jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest pozbawiony zapachów (m.in. pot, perfumy), jest kompletny, ma oryginalne, niezerwane metki i nie został w żaden sposób zniszczony. Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży lub jego kopii będzie mile widziane. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą, a w chwili zawarcia umowy klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu reklamacyjnym (wysyłanym na życzenie klienta poprzez wiadomość mailową). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia.

Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową  istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

 

Konsument udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

 

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 

  1. Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

  2. Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

5)z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 

Sklep zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sklepowi na jego koszt. Sklep zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 

Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sklep obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.

 

Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże w razie jakichkolwiek wątpliwości, zwłaszcza w przypadku oznaczenia rozmiarów, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 518-994-498 , bądź mailowy pod adresem sklep@stanikowy.pl.

W przypadku błędnej realizacji zamówienia koszt odbioru towaru od klienta ponosi Sklep wysyłając na adres podany przez klienta firmę kurierską w celu odbioru przesyłki. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

W przypadku zamówienia opłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty. Zwrot następuje poprzez system bezpiecznych płatności PayU lub przelewem na wskazane przez Klienta konto.

Sklep na swojej witrynie internetowej nie umożliwia dodawania opinii i komentarzy o sklepie ani o towarze.

Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.06.2018

 

Ochrona danych

 

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883), a od 25-05-2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

So Chic sp. z o.o.

ul. Głowackiego 2/7, 82-200 Malbork

KRS 0000701786  |  NIP 579-226-41-24  |  REGON 368872462 

Tel. 55-272-60-40, e-mail: info@sochic.pl

bottom of page