Regulamin promocji „darmowa dostawa” 
w sklepie Stanikowy Zawrót Głowy


1.    Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą 
„darmowa dostawa”.
2.    Organizatorem Promocji jest firma So Chic sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Malborku (kod: 82-200), adres: Głowackiego 2/7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814799, NIP 579-227-26-78, Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu Stanikowy Zawrót Głowy przy ul. Mickiewicza 31 A, 82-100 Malbork (dalej również: „Sklep”).
3.    Promocja rozpoczyna się w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 10:00 i trwa do 20.12.2020 r. do godziny 18:00.
4.    Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.
5.    Promocja polega na udzieleniu bonusu w postaci darmowej dostawy:
- oferta ważna dla zamówień w sklepie online o wartości powyżej 99zł na hasło: dostawa
6.    W sklepie stacjonarnym oferta ważna jest dla transakcji powyżej 99zł, gdzie na hasło: Malbork udzielane jest 15% rabatu. 
7.    Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się na stanie magazynowym Sklepu.
8.    Kwota rabatu pieniężnego zostanie odliczona od wartości paragonu.
9.    Rabat nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, również z naliczaniem punktów na kartę stałego klienta.
10.    Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
11.    Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu.
12.    Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@sochic.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
13.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a)    zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b)    przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c)    zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
14.    W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. 
15.    Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.