Regulamin konkursu „Wygraj Biustonosz dla siebie i koleżanki”

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie o nazwie ”Wygraj Biustonosz dla siebie i koleżanki.”

 

2. Organizatorem konkursu oraz sponsorem nagród jest firma So Chic Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Malborku (kod: 82-200), adres: Głowackiego 2/7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814799, NIP 579-227-26-78. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu Stanikowy Zawrót Głowy przy ul. Mickiewicza 31 A, 82-100 Malbork (dalej również: „Sklep”).

 

3. Słowniczek pojęć:

Historia – komentarz opisujący dlaczego właśnie te osoby powinny wygrać biustonosze

Nominujący – każda osoba, która w komentarzu do postu konkursowego znajdującego się na profilach Panache Lingerie na witrynach Facebook i/lub Instagram zgłosi siebie i drugą osobę do konkursu

Osoba Nominowana – osoba, która została podana przez Nominującego

Uczestnicy konkursu = Osoba Nominowana i Nominujący

 

4. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, mieszkające w Polsce z wyjątkiem pracowników (i ich rodzin) firmy So Chic Sp. z o.o. Sp. K., dostawców nagród oraz jakichkolwiek przedsiębiorstw związanych z konkursem.

 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Konkurs „Wygraj Biustonosz dla siebie i koleżanki” odbędzie się w dniach od 26.03.2021 do 31.03.2021 roku.

 

2. W trakcie trwania kampanii dowolny Nominujący może zgłosić Historię swoją i Osoby Nominowanej poprzez zamieszczenie opisu w komentarzu do postu konkursowego. Historie można zgłaszać do godziny 23:59 w dniu 31.03.2021 roku.

 

3. Ogłoszenie zwycięzców (Pary, składającej się z osoby Nominującej i Osoby Nominowanej) nastąpi 2.04.2021 na profilach social media Sklepu.

 

 

§ 3 NAGRODY

 

1. Nagrodą w konkursie są 2 biustonosze połączone z usługą wirtualnego brafittingu. Zostaną przekazane przez So Chic Sp. z o.o. siedzibą w Malborku (kod: 82-200), adres: Głowackiego 2/7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814799, NIP 579-227-26-78.

 

2. Wyboru zwycięzców dokona jury w składzie: Izabela Sakutova, Katarzyna Jankowska, Joanna Błakita.

 

3. Nagrody są zgodne z powyższym opisem, nie mogą być przenoszone na inną osobę ani nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne.

 

4. Nagrody uzależnione są od dostępności oraz warunków i postanowień dostawców.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków i postanowień w dowolnym czasie oraz do odrzucenia zgłoszeń osób niedziałających w duchu rywalizacji.

 

6. W przypadku niedostępności nagrody organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.

 

7. Zwycięzca (zwycięzcy), odbierając nagrodę, wyraża(ją) zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, zdjęcia i miejsca zamieszkania oraz na współpracę w razie wszelkich rozsądnych próśb ze strony Organizatora związanych z działaniami reklamowymi po wygraniu nagrody.

 

8. W celu skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) podjęte zostaną rozsądne starania. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) w terminie 7 dni od dnia dokonania ich wyboru lub niezastosowania się do niniejszych warunków i postanowień, organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody kolejnemu uprawnionemu uczestnikowi; organizator zastrzega sobie prawo wręczenia nagrody zdobywcom kolejnych miejsc wybranym przez tych samych jurorów.

 

9. Zwycięzca (zwycięzcy) zostanie (zostaną) ogłoszeni na stronach Sklepu na witrynach Facebook i Instagram oraz otrzyma(ją) potwierdzenie zdobycia nagrody za pomocą mediów dostępnych Organizatorowi i z wykorzystaniem namiarów udostępnionych Organizatorowi.

 

10. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni i/lub niepodanie adresu dostawy lub niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych może skutkować utratą nagrody.

 

11. W stosownych przypadkach decyzja jurorów będzie ostateczna i oparta na ustalonych kryteriach promocji; w kwestii decyzji nie będzie prowadzona jakakolwiek korespondencja.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Konkursy mogą być modyfikowane lub anulowane w dowolnym czasie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 

2. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszych standardowych warunków i postanowień a informacjami szczegółowymi zawartymi w materiale promocyjnym (lub w dowolnych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywoływanych przy przystępowaniu do konkursu) obowiązywać będą informacje szczegółowe zawarte w materiale promocyjnym (i wszelkich innych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywołanych przy przystępowaniu do konkursu).

 

3. Lista zwycięzców będzie dostępna na żądanie pod adresem e-mail sklep@stanikowyzawrotglowy.pl.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.03.2021r.