Regulamin promocji „Wyprzedaż sezonowa”

w sklepie Stanikowy Zawrót Głowy

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą
„Wyprzedaż sezonowa w SZG”.

Organizatorem Promocji jest firma So Chic Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (kod: 82-200), adres: Głowackiego 2/7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701786, NIP 579-226-41-24. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu Stanikowy Zawrót Głowy przy ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork (dalej również: „Sklep”).

Promocja rozpoczyna się w sklepie stacjonarnym w dniu 27.12.2022 r. o godzinie 10:00 i trwa bezterminowo w zakresie produktów objętych promocją i/lub do wyczerpania się zapasów produktów objętych promocją. W sklepie online stanikowy.pl promocja rozpoczyna się 25.12.2022 r. o godzinie 00.01 i trwa bezterminowo w zakresie produktów objętych promocją i/lub do wyczerpania się zapasów produktów objętych promocją.

Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.

Promocja polega na udzieleniu 20% rabatu na wybrane produkty sezonowe, które zostały objęte sezonową wyprzedażą asortymentu. Wybrane do promocji produkty są jasno oznaczone, a dodatkowych informacji udziela personel sklepu.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy w terminie jej obowiązywania dokonać zakupu produktów, które zostały objęte niniejszą promocją.

Ze względu na sezonowość produktów, które zostają objęte niniejszą promocją ilość produktów promocyjnych może ulec zmianie, a ich niedostępność w określonym rozmiarze lub kolorze nie stanowi naruszenia zasad niniejszej promocji.

Rabat nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, również z naliczaniem punktów na kartę stałego klienta.
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@sochic.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 
Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
•    zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
•    przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
•    zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 
W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego