top of page

Stanikowy Zawrót Głowy

ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork

tel. 518 994 498

Regulamin promocji „Black Week w Stanikowym”  
w sklepie Stanikowy Zawrót Głowy

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą
  „Black Week w Stanikowym”.

 2. Organizatorem Promocji jest firma So Chic Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (kod: 82-200), adres: Głowackiego 2/7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701786, NIP 579-226-41-24, Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu Stanikowy Zawrót Głowy przy ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork (dalej również: „Sklep”).

 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.11.2023 r. o godzinie 10:00 i trwa do 27.11.2023 do godziny 18:00 , w zakresie produktów objętych promocją i/lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Promocja trwa w sklepie stacjonarnym oraz online.

 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.

 5. Promocja polega na udzieleniu klientowi rabatu w wysokości do 50% na produkt z puli asortymentu objętego promocją.

 6. W ramach promocji rabat udzielany jest  na  produkt z puli asortymentu objętego promocją.

 7. Promocją objęte są produkty w pełnej cenie .

 8. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.

 9. Udzielenie rabatu dokumentowane jest paragonem pokazującym cenę tego produktu zrabatowaną do 50 % .

 10. Wartość rabatu nie może być wypłacona w gotówce.

 11. Wybrane do promocji produkty są jasno oznaczone, a dodatkowych informacji udziela personel sklepu.

 12. Ze względu na sezonowość produktów, które zostają objęte niniejszą promocją ilość produktów promocyjnych może ulec zmianie, a ich niedostępność w określonym rozmiarze lub kolorze nie stanowi naruszenia zasad niniejszej promocji.

 13. Promocja nie łączy się z naliczaniem punktów na kartę stałego klienta.

 14. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.

 15. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu.

 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@sochic.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.

 20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

                                              

 

                                                 

bottom of page