top of page

Regulamin promocji „Tniemy Ceny „
w sklepie Stanikowy Zawrót Głowy
1.    Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą
„Tniemy Ceny”  
2.    Organizatorem Promocji jest firma So Chic Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (kod: 82-200), adres: Głowackiego 2/7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701786, NIP 579-226-41-24, Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu Stanikowy Zawrót Głowy przy ul. Mickiewicza 31 A, 82-200 Malbork (dalej również: „Sklep”).
3.    Promocja rozpoczyna się w dniu 02.08.2023 r. o godzinie 10:00 i trwa bezterminowo w zakresie produktów objętych promocją i/lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Promocja trwa w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.
4.    Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.
5.    Promocja polega na przekazaniu klientowi rabatu w wysokości 30 %  na strój kąpielowy z kolekcji SS23 z puli asortymentu objętego promocją.
6.    Udzielenie rabatu  dokumentowane jest paragonem pokazującym cenę tego produktu zrabatowaną o 30 % .
7.    Wartość rabatu nie może być wypłacona w gotówce.
8.    Wybrane do promocji produkty są jasno oznaczone, a dodatkowych informacji udziela personel sklepu.
9.    Ze względu na sezonowość produktów, które zostają objęte niniejszą promocją ilość produktów promocyjnych może ulec zmianie, a ich niedostępność w określonym rozmiarze lub kolorze nie stanowi naruszenia zasad niniejszej promocji.
10.    Promocja nie łączy się z naliczaniem punktów na kartę stałego klienta.
11.    Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
12.    Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu.
13.    Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@sochic.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
14.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a)    zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b)    przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c)    zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
15.    W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.
16.    Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
           


 

bottom of page